2 C
Kotor Varoš

VOJIN UBIPARIP: ŠTA SU NAJVEĆI USPJESI KOTORVAROŠKE BRIGADE VRS I KO SU BILI NAJHRABRIJI PRIPADNICI JEDINICE?

TOP VIJESTI

KOTOR VAROŠ – ”Glas Kotor Varoša” ekskluzivno će, u nastavcima, objavljivati sjećanja pukovnika Vojina Ubiparipa, ratnog komandanta slavne i nepobjedive 1. Kotorvaroške brigade Vojske Republike Srpske o ratnim dešavanjima u zoni odgovornosti te brigade, kao i o ratnim dešavanjima na kompletnom vlašićkom ratištu.

Po prvi put imate priliku da objektivno, iz prve ruke, sa zavidne vremenske distance, od jednog od najpozvanijih aktera ratnih dešavanja na Vlašiću, saznate istinu o odbrani opštine Kotor Varoš i Republike Srpske, ulozi Kotorvaroške brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu, herojstvu njenih pripadnika, odnosu političkog vrha prema komandi brigade, saradnji sa ostalim jedinicama VRS, ulozi švercera, dezertera i ratnih profitera na ishod rata… Danas objavljujemo drugi dio svjedočenja pukovnika Ubiparipa.


Ekskluzivno za ”Glas Kotor Varoša” piše pukovnik Vojin Ubiparip, ratni komandant 1. Kotorvaroške brigade VRS 

Najveći uspjesi 1. Kotorvaroške lake pješadijske brigade VRS ogledaju se u  eliminisanju paravojnih formacija u našoj zoni odgovornosti  i sprječavanju većih stradanja našeg naroda od dejstva paravojnih muslimanskih i hrvatskih formacija.

Prije svega mislim na uništenje muslimanskih paravojnih formacija, kao i oslobođenje cjelokupne teritorije opštine Kotor Varoš i uspostavljanje sistema bezbjednosti cjelokupnog stanovništva i materijalnih dobara u zoni odgovornosti naše brigade.

Tu ubrajam i uspješno izvršavanje postavljenih zadataka po planu prepostavljene komande na obezbjeđenju  Koridora u zahvatu rijeke Save u širem području Posavine, koje su onavili boric naše brigade u sadejsstvu sa drugim jedinicama srpske vosjke, kao i slamanje ofanzivnih borbenih dejstava snaga  tzv. ABiH u zoni naše brigade.  Ovim odbrambenim borbenim dejstvima brigada je izvršila sve postavljene zadatke od operativno-strateškog značaja za Republiku Srpsku.

Po pitanju hrabrosti teško je nekoga posebno isticati, jer su za mene, svi borci naše slavne i nepobjedive brigade imali karakteristike heroja i junaka.

Posebnu zahvalnost odajem našim palim junacima, koji svoje živote nisu žalili za odbranu svojih ognjišta, svojih porodica i naše Republike Srpske.

Oni su naši junaci i njihove porodice moraju imati svu podršku Republike Srpske.

Od starješina na mene je ostavio posebno pozitivan utisak major Kršić Vojo, koji je svojim izuzetnim sposobnostima uticao na ukupno stanje borbenog morala i osposobljenosti jedinica i starješinskog kadra za izvršavanje svakodevnih borbenih zadataka, dok je obavljao dužnost načelnika štaba naše brigade.

Sa istom upornonošću i hrabrošću je obavljao dužnost i major Škrbić Radovan, koji obavljao dužnost načelnika štaba po prijemu od majora Kršića. Tu  dužnost u brigadi obavljao je i po završetku rata i dao veliki doprinos u reorganizaciji brigade sa ratne na mirnodopsku organizaciju i formaciju.

PREPORUČUJEMO:

Od komandanata bataljona izuzetnom hrabrošću se isticao major Ranko Babić, komandant drugog bataljona 1. Kotorvaroške brigade VRS.

Od komandira četa najviše su se hrabrošću isticali Ilija Simunović  i Slavko Pejaković, koji je poginuo na dužnosti zamjenika K-ta 1/KVlpbr na objektu  Svinjska Glava.

Od vojničkog sastava ističem cjelokupni mlađi sastav od kog su formirane udarne grupe za izvršavanje konkretnih zadataka. Od jedinica u hrabrosti su se isticali: Izviđački vod, Vod vojne policijje i Inžinjerijski vod-četa.

Svim mojim borcima i cjelokupnom narodu opštine Kotor Varoš čestitam na herojskom i junačkom držanju u toku izvršavanja postavljenih ratnih zadataka.

Takođe, izražavam zahvalnost i onim borcima, koji su kroz radnu obavezu izvršavali svoje radne obaveze i time stvarali optimalne materijalne uslove na koje se brigada oslanjala pri izvršavanju svojih ratnih zadataka.

Posebno se zahvaljujem roditeljima koji lijepo odgojiše svoju djecu, koji su stasali i junački se borili za čast i zaštitu svoga srpskog naroda i dali neprocjenljivi doprinos u stvaranju i zaštiti Republike Srpske, kroz razne oblike djelovanja.

(nastaviće se)

IZVOR: ”GLAS KOTOR VAROŠA”

NAJNOVIJE

NE PROPUSTITE